Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

1. Stowarzyszenie zwykle nosi nazwę Usteckie Stowarzyszenie Miłośników Historii.W dalszych postanowieniach regulaminu  zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ustka.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Cele Stowarzyszenia to:

 • Działanie na rzecz promowania regionu
 • Działalność edukacyjno-historyczna, badawcza
 • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii i kultury Polski, a w szczególności naszego regionu
 • Współpraca z Muzeum Regionalnym
 • Podejmowanie zgodnie z prawem działalności eksploracyjnej mającej na celu ochronę śladów i świadectw historii
 • Gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących historii poznawanego terenu
 • Upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z naszym regionem
 • Wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się
  działalnością poszukiwawczą.
 • Piętnowanie grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnym charakterze
 • Organizowanie i uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych dzieci i młodzieży w miejsca historyczne w szczególności związane z historia naszego regionu
 • Współpraca ze służbami konserwatorskimi, historycznymi archeologicznymi
 • Gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć
 • Organizacja wycieczek eksploracyjno-historycznych dla lokalnej społeczności, z szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w celu przybliżenia dawnej historii regionu
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy innymi stowarzyszeniami, muzeami, instytucjami, których działalność związana jest z historią regionu
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej
  na temat eksploracji

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10.Członek ma prawo:

 • Rekomendować uchwały do podjęcia przez zebranie członków
 • Udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie
 • Używać odznak i symboli Stowarzyszenia
 • Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia

11. Członek obowiązany jest do:

 • Zaangażowania w rozwój Stowarzyszenia
 • Przestrzeganie regulaminu i uchwał Stowarzyszenia i wprowadzanie ich w życie
 • Regularne opłacanie składek członkowskich
 • Brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia i wspomagać
  realizację jego celów
 • Dbania o dobre imię Stowarzyszenia

12.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • Śmierci członka Stowarzyszenia
 • Pisemnego oświadczenia członka o chęci rezygnacji z udziału w stowarzyszeniu
 • Wykluczenia przez zebranie członków na skutek głosowania większości członków Stowarzyszenia

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

14. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Zebranie Członków
 • Przewodniczący

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

16.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

16.2. W sprawach określonych w par. 18 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

19. Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przedstawiciel Zebrania.

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przewodniczącego wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przewodniczący może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

21. Do zakresu działania Przewodniczącego i Protokolanta należy:

 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 • zwoływanie zebrania członków
 • podpisywanie i zaciąganie zobowiązań majątkowych jest możliwe dla przewodniczącego jak i protokolanta jako głównych przedstawicieli (założycieli) stowarzyszenia jeśli nie przekraczają one 10.000 zł co wymagałoby zgody wszystkich członków

22. Podjęcie przez Przewodniczącego decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

 • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 • zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 • składek członkowskich
 • dotacji
 • darowizn
 • zbiórek publicznych
 • spadków, zapisów,
 • dochodów z majątku stowarzyszenia

24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

26. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia, jak również były członek ubiegający się o przywrócenie członkostwa, musi uzyskać rekomendację co najmniej dwóch aktualnych Członków Stowarzyszenia.